Disclaimer

Het gebruik van de website is gebonden aan de naleving van de hieronder beschreven algemene voorwaarden. Door op de website van Promiris te surfen, verklaart u te hebben kennisgenomen van deze algemene gebruiksvoorwaarden, en ze zonder enig voorbehoud te hebben aanvaard.

Promiris heeft veel aandacht besteed aan de ontwikkeling en blijft veel aandacht besteden aan de actualisering van deze website. Promiris kan echter niet garanderen dat de informatie op de website correct is noch dat de informatie volledig is. Onnauwkeurigheden en weglatingen kunnen dus nooit volledig worden uitgesloten, wat de bezoeker altijd in het achterhoofd moet houden.
Alle inlichtingen met betrekking tot projecten zijn vrijblijvend en vormen zeker geen verkoop bod.

De gebruiker weet dat de informatie zonder voorafgaande kennisgeving kan worden gewijzigd en kunnen dus op zich enkel worden gebruikt ter algemene informatie.
Ingeval er links naar andere websites worden voorzien, kan Promiris in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van die andere websites.
Promiris wijst iedere verantwoordelijkheid van de hand met betrekking tot de inhoud van de website en het gebruik ervan.

Het gebruik van de website verleent de gebruiker geen enkel intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot de inhoud van de website. Die blijft uitsluitend eigendom van Promiris.
De informatie die op de website kan worden geraadpleegd, de grafische vormgeving, de teksten, tekeningen, foto’s, gegevens, logo’s, merken en andere elementen die op de website worden weergegeven, zijn voorbehouden en beschermd door het merkenrecht en/of het auteursrecht en/of andere geldende voorschriften die van toepassing zouden zijn op het vlak van intellectueel eigendom.

Het kopiëren, aanpassen, vertalen, bewerken, openbaar maken, verspreiden of wijzigen van de volledige website of een deel ervan, of van gelijkende elementen, in welke vorm en op welke manier ook, is streng verboden, behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van Promiris. Elke aanvraag zal moeten gericht worden aan info@promiris.com

Ongeoorloofd gebruik van de volledige website of een deel ervan zal aanleiding kunnen geven tot rechtsvervolging in overeenstemming met de geldende wetten.